province

استان البرز

محدوده سیاسی و جغرافیايی استان البرز بهعنوان سی و يکمین استان کشور بر اساس لايحه تأسیس استان البرز در تاريخ 12بهمن 1388پس از تصويب در جلسه هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. اين لايحه پس از بررسی توسط نمايندگان مجلس شورای اسلامی، بالاخره در تاريخ 1389/۰4/۰7به تصويب رسید و عملاً انتزاع استان البرز از استان تهران در سال 1389به شکل رسمی تحقق پذيرفت و شهر کرج بهعنوان مرکز استان معرفی گرديد. استان البرز در حدفاصل طول جغرافیايی 5۰ درجه شرقی تا 31.50 دقیقه شرقی و عرض جغرافیايی 35درجه و 30 دقیقه شمالی تا 36 درجه و 30 دقیقه شمالی، در غرب تهران و جنوب دامنه رشته کوه البرز واقع شده است. استان البرز از شمال با استان مازندران، از جنوب با استان مرکزی، از غرب با استان قزوين و از شرق با استان تهران همسايه است. استان دارای 6شهرستان، 17شهر، 13بخش، 29 دهستان و 473 نقطه آبادی میباشد. ارتفاعات البرز مهمترين نقش را در شکلگیری اقلیم استان به عهده دارند استان البرز در فصول سرد سال متأثر از سیستمهای شمالی و شمال غربی و غربی به ويژه جنوب غربی بوده و ريزش های آن متأثر از فعالیت اين سیستمها می باشند. توزيع فصلی بارندگیهای اين منطقه از ماه آبان آغاز و تا اواسط ارديبهشت ماه ادامه میيابد. استان البرز از نظر اقلیمی دارای تنوع زيادی است به گونه ای که از اقلیم بیابانی در قسمتهای جنوبی شروع و تا اقلیم های نیمه مرطوب و بسیار مرطوب در قسمتهای شمالی ادامه پیدا میکند. با توجه به موقعیت عمومی استان میتوان بیان نمود که شديدترين تضاد آب و هوايی بین شمال و جنوب استان مشهود است. يعنی اقلیم مرطوب و نیمه مرطوب در شمال و در مقابل، اقلیم نیمه خشک و خشک در جنوب استان ديده میشود. همچنین بر اساس پهنه بندی اقلیمی استان، از کل مساحت استان بیش از نیمی از گستره استان در قلمرو استیلای آب و هوای خشک و نیمه خشک قرار دارد. مرطوب ترين نواحی استان که شرايط اقلیمی آنها عمدتاً متأثر از بارندگی است، نواحی شمالی و ارتفاعات بالای استان را پوشش میدهد. نواحی مرطوب که عمدتاً از نوع سرد هستند در ارتفاعات البرز قرار دارند که تیپ اقلیمی آنها متأثر از اثر مضاعف کاهش دما و افزايش بارندگی با ارتفاع است.