قله اُرُم (جاذبه های گردشگری و تفریحی استان سمنان)

سجاد باقری

1399/05/25

sideHeader

نظرات کاربران

sideHeader

کاربر مهمان کوه اُرُم و قله ی اُرُم کوه بسیار خوب و مرتفع و با شکوه و با اُبهتی در جنوب روستای چاشم و شمال غربی شهر شهمیرزاد هستش که با طی کردن یک مسیر ۴ ساعته از دامنه ی جنوبی بر فراز این کوه خواهید رسید که به لطف خدا پوشیده از برف هستش و بنده به همراه تیم کوهنور ی امید سمنان در تاریخ جمعه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ این قله را فتح نمودیم ... 🏃‍♀️🏃‍♂️🧗‍♀️🧗‍♂️🚶‍♀️🚶‍♂️

کاربر مهمان کوه اُرُم و قله ی اُرُم کوه بسیار خوب و مرتفع و با شکوه و با اُبهتی در جنوب روستای چاشم و شمال غربی شهر شهمیرزاد هستش که با طی کردن یک مسیر ۴ ساعته از دامنه ی جنوبی بر فراز این کوه خواهید رسید که به لطف خدا پوشیده از برف هستش و بنده به همراه تیم کوهنور ی امید سمنان در تاریخ جمعه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ این قله را فتح نمودیم ... 🏃‍♀️🏃‍♂️🧗‍♀️🧗‍♂️🚶‍♀️🚶‍♂️

کاربر مهمان کوه اُرُم و قله ی اُرُم کوه بسیار خوب و مرتفع و با شکوه و با اُبهتی در جنوب روستای چاشم و شمال غربی شهر شهمیرزاد هستش که با طی کردن یک مسیر ۴ ساعته از دامنه ی جنوبی بر فراز این کوه خواهید رسید که به لطف خدا پوشیده از برف هستش و بنده به همراه تیم کوهنور ی امید سمنان در تاریخ جمعه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ این قله را فتح نمودیم ... 🏃‍♀️🏃‍♂️🧗‍♀️🧗‍♂️🚶‍♀️🚶‍♂️

کاربر مهمان کوه اُرُم و قله ی اُرُم کوه بسیار خوب و مرتفع و با شکوه و با اُبهتی در جنوب روستای چاشم و شمال غربی شهر شهمیرزاد هستش که با طی کردن یک مسیر ۴ ساعته از دامنه ی جنوبی بر فراز این کوه خواهید رسید که به لطف خدا پوشیده از برف هستش و بنده به همراه تیم کوهنور ی امید سمنان در تاریخ جمعه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ این قله را فتح نمودیم ... 🏃‍♀️🏃‍♂️🧗‍♀️🧗‍♂️🚶‍♀️🚶‍♂️

کاربر مهمان کوه اُرُم و قله ی اُرُم کوه بسیار خوب و مرتفع و با شکوه و با اُبهتی در جنوب روستای چاشم و شمال غربی شهر شهمیرزاد هستش که با طی کردن یک مسیر ۴ ساعته از دامنه ی جنوبی بر فراز این کوه خواهید رسید که به لطف خدا پوشیده از برف هستش و بنده به همراه تیم کوهنور ی امید سمنان در تاریخ جمعه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ این قله را فتح نمودیم ... 🏃‍♀️🏃‍♂️🧗‍♀️🧗‍♂️🚶‍♀️🚶‍♂️

کاربر مهمان کوه اُرُم و قله ی اُرُم کوه بسیار خوب و مرتفع و با شکوه و با اُبهتی در جنوب روستای چاشم و شمال غربی شهر شهمیرزاد هستش که با طی کردن یک مسیر ۴ ساعته از دامنه ی جنوبی بر فراز این کوه خواهید رسید که به لطف خدا پوشیده از برف هستش و بنده به همراه تیم کوهنور ی امید سمنان در تاریخ جمعه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ این قله را فتح نمودیم ... 🏃‍♀️🏃‍♂️🧗‍♀️🧗‍♂️🚶‍♀️🚶‍♂️

کاربر مهمان کوه اُرُم و قله ی اُرُم کوه بسیار خوب و مرتفع و با شکوه و با اُبهتی در جنوب روستای چاشم و شمال غربی شهر شهمیرزاد هستش که با طی کردن یک مسیر ۴ ساعته از دامنه ی جنوبی بر فراز این کوه خواهید رسید که به لطف خدا پوشیده از برف هستش و بنده به همراه تیم کوهنور ی امید سمنان در تاریخ جمعه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ این قله را فتح نمودیم ... 🏃‍♀️🏃‍♂️🧗‍♀️🧗‍♂️🚶‍♀️🚶‍♂️

کاربر مهمان کوه اُرُم و قله ی اُرُم کوه بسیار خوب و مرتفع و با شکوه و با اُبهتی در جنوب روستای چاشم و شمال غربی شهر شهمیرزاد هستش که با طی کردن یک مسیر ۴ ساعته از دامنه ی جنوبی بر فراز این کوه خواهید رسید که به لطف خدا پوشیده از برف هستش و بنده به همراه تیم کوهنور ی امید سمنان در تاریخ جمعه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ این قله را فتح نمودیم ... 🏃‍♀️🏃‍♂️🧗‍♀️🧗‍♂️🚶‍♀️🚶‍♂️

کاربر مهمان کوه اُرُم و قله ی اُرُم کوه بسیار خوب و مرتفع و با شکوه و با اُبهتی در جنوب روستای چاشم و شمال غربی شهر شهمیرزاد هستش که با طی کردن یک مسیر ۴ ساعته از دامنه ی جنوبی بر فراز این کوه خواهید رسید که به لطف خدا پوشیده از برف هستش و بنده به همراه تیم کوهنور ی امید سمنان در تاریخ جمعه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ این قله را فتح نمودیم ... 🏃‍♀️🏃‍♂️🧗‍♀️🧗‍♂️🚶‍♀️🚶‍♂️

کاربر مهمان کوه اُرُم و قله ی اُرُم کوه بسیار خوب و مرتفع و با شکوه و با اُبهتی در جنوب روستای چاشم و شمال غربی شهر شهمیرزاد هستش که با طی کردن یک مسیر ۴ ساعته از دامنه ی جنوبی بر فراز این کوه خواهید رسید که به لطف خدا پوشیده از برف هستش و بنده به همراه تیم کوهنور ی امید سمنان در تاریخ جمعه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ این قله را فتح نمودیم ... 🏃‍♀️🏃‍♂️🧗‍♀️🧗‍♂️🚶‍♀️🚶‍♂️

کاربر مهمان کوه اُرُم و قله ی اُرُم کوه بسیار خوب و مرتفع و با شکوه و با اُبهتی در جنوب روستای چاشم و شمال غربی شهر شهمیرزاد هستش که با طی کردن یک مسیر ۴ ساعته از دامنه ی جنوبی بر فراز این کوه خواهید رسید که به لطف خدا پوشیده از برف هستش و بنده به همراه تیم کوهنور ی امید سمنان در تاریخ جمعه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ این قله را فتح نمودیم ... 🏃‍♀️🏃‍♂️🧗‍♀️🧗‍♂️🚶‍♀️🚶‍♂️

کاربر مهمان کوه اُرُم و قله ی اُرُم کوه بسیار خوب و مرتفع و با شکوه و با اُبهتی در جنوب روستای چاشم و شمال غربی شهر شهمیرزاد هستش که با طی کردن یک مسیر ۴ ساعته از دامنه ی جنوبی بر فراز این کوه خواهید رسید که به لطف خدا پوشیده از برف هستش و بنده به همراه تیم کوهنور ی امید سمنان در تاریخ جمعه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ این قله را فتح نمودیم ... 🏃‍♀️🏃‍♂️🧗‍♀️🧗‍♂️🚶‍♀️🚶‍♂️

کاربر مهمان کوه اُرُم و قله ی اُرُم کوه بسیار خوب و مرتفع و با شکوه و با اُبهتی در جنوب روستای چاشم و شمال غربی شهر شهمیرزاد هستش که با طی کردن یک مسیر ۴ ساعته از دامنه ی جنوبی بر فراز این کوه خواهید رسید که به لطف خدا پوشیده از برف هستش و بنده به همراه تیم کوهنور ی امید سمنان در تاریخ جمعه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ این قله را فتح نمودیم ... 🏃‍♀️🏃‍♂️🧗‍♀️🧗‍♂️🚶‍♀️🚶‍♂️

کاربر مهمان کوه اُرُم و قله ی اُرُم کوه بسیار خوب و مرتفع و با شکوه و با اُبهتی در جنوب روستای چاشم و شمال غربی شهر شهمیرزاد هستش که با طی کردن یک مسیر ۴ ساعته از دامنه ی جنوبی بر فراز این کوه خواهید رسید که به لطف خدا پوشیده از برف هستش و بنده به همراه تیم کوهنور ی امید سمنان در تاریخ جمعه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ این قله را فتح نمودیم ... 🏃‍♀️🏃‍♂️🧗‍♀️🧗‍♂️🚶‍♀️🚶‍♂️

کاربر مهمان کوه اُرُم و قله ی اُرُم کوه بسیار خوب و مرتفع و با شکوه و با اُبهتی در جنوب روستای چاشم و شمال غربی شهر شهمیرزاد هستش که با طی کردن یک مسیر ۴ ساعته از دامنه ی جنوبی بر فراز این کوه خواهید رسید که به لطف خدا پوشیده از برف هستش و بنده به همراه تیم کوهنور ی امید سمنان در تاریخ جمعه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ این قله را فتح نمودیم ... 🏃‍♀️🏃‍♂️🧗‍♀️🧗‍♂️🚶‍♀️🚶‍♂️

کاربر مهمان کوه اُرُم و قله ی اُرُم کوه بسیار خوب و مرتفع و با شکوه و با اُبهتی در جنوب روستای چاشم و شمال غربی شهر شهمیرزاد هستش که با طی کردن یک مسیر ۴ ساعته از دامنه ی جنوبی بر فراز این کوه خواهید رسید که به لطف خدا پوشیده از برف هستش و بنده به همراه تیم کوهنور ی امید سمنان در تاریخ جمعه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ این قله را فتح نمودیم ... 🏃‍♀️🏃‍♂️🧗‍♀️🧗‍♂️🚶‍♀️🚶‍♂️

کاربر مهمان کوه اُرُم و قله ی اُرُم کوه بسیار خوب و مرتفع و با شکوه و با اُبهتی در جنوب روستای چاشم و شمال غربی شهر شهمیرزاد هستش که با طی کردن یک مسیر ۴ ساعته از دامنه ی جنوبی بر فراز این کوه خواهید رسید که به لطف خدا پوشیده از برف هستش و بنده به همراه تیم کوهنور ی امید سمنان در تاریخ جمعه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ این قله را فتح نمودیم ... 🏃‍♀️🏃‍♂️🧗‍♀️🧗‍♂️🚶‍♀️🚶‍♂️