آبگوشت خربزه (کالک قلیه)-غذاهای بومی و محلی سمنان

سجاد باقری

1399/06/26

sideHeader

اقامتگاه های مشابه این مطلب

sideHeader
sideHeader

نظرات کاربران

sideHeader

کاربر مهمان آیا خربزه با پوست و تخم کوبیده میشود یا فقط گوشت آن.

کاربر مهمان آیا خربزه با پوست و تخم کوبیده میشود یا فقط گوشت آن.

کاربر مهمان آیا خربزه با پوست و تخم کوبیده میشود یا فقط گوشت آن.

کاربر مهمان بهترین غذای محلی استان سمنان است که درتابستان طرفداران زیادی دارد

کاربر مهمان بهترین غذای محلی استان سمنان است که درتابستان طرفداران زیادی دارد

کاربر مهمان فوق العاده خوشمزش مزش مثل آب كير ميباشد

کاربر مهمان فوق العاده خوشمزش مزش مثل آب كير ميباشد

کاربر مهمان فوق العاده خوشمزش مزش مثل آب كير ميباشد

کاربر مهمان فوق العاده خوشمزش مزش مثل آب كير ميباشد

کاربر مهمان فوق العاده خوشمزش مزش مثل آب كير ميباشد

کاربر مهمان فوق العاده خوشمزش مزش مثل آب مني ميباشد

کاربر مهمان فوق العاده خوشمزش مزش مثل آب مني ميباشد

کاربر مهمان فوق العاده خوشمزش مزش مثل آب مني ميباشد

کاربر مهمان فوق العاده خوشمزش مزش مثل آب مني ميباشد

کاربر مهمان فوق العاده خوشمزش مزش مثل آب مني ميباشد

کاربر مهمان فوق العاده خوشمزش مزش مثل آب مني ميباشد

کاربر مهمان فوق العاده خوشمزش مزش مثل آب مني ميباشد

کاربر مهمان فوق العاده خوشمزش مزش مثل آب مني ميباشد

کاربر مهمان فوق العاده خوشمزش مزش مثل آب مني ميباشد

کاربر مهمان فوق العاده خوشمزش مزش مثل آب مني ميباشد